Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en (soms) mee te beslissen over wat er in de school en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.
Het afgelopen schooljaar heeft de MR zich intensief met de fusie tussen o.b.s. J.C. van Gent en o.b.s. d'n Tuun bezig gehouden. In juni 2019 hebben beide raden met een fusie tussen beide scholen ingestemd. De scholen gaan vanaf augustus 2019 verder onder 1 brinnummerr. Het komende jaar wordt de MR ook nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen voor de school.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.
Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling schooljaar 2019-2020:
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. Zo kan iedereen die met de school te maken heeft invloed uitoefenen, en daarom moet de drempel zo laag mogelijk zijn.
In de MR mogen maximaal 4 en minimaal 10 ouders en personeelsleden zitting nemen. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar.

Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR van de JC van Gent en d'n Tuun:

MR JC van Gent

Personeelsgeleding Oudergeleding
Denise Bol-Raap Cindy Leijdekker
Ingeborg Damen Niels Naglé
Yvonne Hoogzand Joost Post
Dianne Soeteman-Roodzant (voorziter) Marsha van der Velde
Tea de Vos Marieke Versluis


MR d’n Tuun

Personeelsgeleding Oudergeleding
Elina de Berg (afwisselend) Alex Landsman
Willie Nobels (afwisselend) Jaap Nagtegaal
Ruben Vissers (voorzitter)