Vrijwillige ouderbijdrage/ schoolreis en/of schoolkamp


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. U kunt hierbij denken aan de uitgaven die gemaakt worden voor excursies, vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en themaweek.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 26,00.
De bijdrage voor het schoolreisje van de groepen 1 en 2 is vastgesteld op €16,00.
De bijdrage voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 is vastgesteld op €37,50.
De bijdrage voor het schoolkamp voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 is vastgesteld op € 100,00.

Bij aanvang van het schooljaar zal worden verzocht de vrijwillige ouderbijdrage aan school te voldoen. Stroomt uw kind halverwege het schooljaar in dan wordt de vrijwillige bijdrage naar ratio berekend.