ContactInloggen
 

MR

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen door zitting te nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad wordt om de drie jaar gekozen. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouders kunnen zich kandidaat stellen en worden door ouders van school gekozen; de leerkrachtafgevaardigden worden gekozen door het team. De MR houdt zich o.a. bezig met financiën, personeelsbeleid, beheer van het gebouw, beleid/visie en organisatie.

De medezeggenschapsraad heeft bevoegdheid, gevraagd of ongevraagd, het bestuur en/of de schoolleiding advies te geven over alle zaken de school betreffende. In een aantal gevallen, in de wet genoemd, moet het bestuur en/of de schoolleiding advies aan de MR vragen alvorens te mogen besluiten. Het komt zelfs voor dat het bestuur en/of schoolleiding instemming van de MR nodig heeft voordat het tot een besluit komt.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Geeft u a.u.b. wel van te voren aan dat u de vergadering bij woont. Desgewenst kunt u als ouder bij de MR-secretaris een agendapunt inbrengen.
De bevoegdheden van de MR zijn nader uitgewerkt in een reglement dat op school aanwezig is.

Met ingang van 1 september 2007 is een op maat vastgesteld, nieuw (G)MR-reglement van kracht met een MR-statuut conform de nieuwe Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

Voor meer informatie over medezeggenschap: klik hier.
 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited